top of page
17545_edited_edited_edited_edited.png

พัฒนาคน

พัฒนางาน

ฝูงชนกำเนิดคล้าย  คลึงกัน

ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ  แผกบ้าง

ความรู้อาจเรียนทัน  กันหมด

ยกแต่ชั่วดีกระด้าง  ห่อนแก้ฤาไหว

พัฒนา EEC

ปรัชญา Philosophy

เป้าหมาย Goals

ปรัชญา

1

2

เป้าหมาย

การพัฒนากำลังคนไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดำรงชีวิตสามารถอยู่กับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพในการที่จะพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศต่อไป

กระบวนการที่มุ่งเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง วิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน       เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดอาชีพเกิดรายได้

   สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคน หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำการศึกษา วิจัย ด้านการพัฒนาศักยภาพกำลังคน มีลักษณะ 2 ลักษณะ คือ

   1) เป็นสถาบันจัดตั้ง ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   2) เป็นสำนักงานเสมือนจริง เข้าถึงได้จาก https://www.iipmeecofficial.com/

มี 6 องค์ประกอบสำคัญดังภาพ

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภาษาไทย     : “เป็นสถาบันหลักนำภูมิปัญญาสากลเพื่อเพิ่มศักยภาพของกำลังคน”
ภาษาอังกฤษ : “Wisdom of Universal for increase the Potential of the manpower ”

คำอธิบาย

   สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคน เป็นชุมชนการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพกำลังคนทุกมิติด้วยองค์ความรู้สากล

ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

พันธกิจ (Mission)

 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพกำลังคนให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ

 • ให้บริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาทางวิชาการและเทคนิคเพื่อการพัฒนาศักยภาพกำลังคน

 • ขยายโอกาสการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพกำลังคนให้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 • วิจัยและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสู่ความเป็นเลิศด้านการการพัฒนาศักยภาพกำลังคน

 • ส่งเสริม/พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรการพัฒนาศักยภาพกำลังคน ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบเครือข่ายหุ้นส่วน (Partner)

วัตถุประสงค์ (Objective)

 • เพื่อเป็นศูนย์การพัฒนาศักยภาพกำลังคนให้แก่กำลังคนทุกมิติ ทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ

 • เพื่อเป็นศูนย์รวมโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพกำลังคน ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 • เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพกำลังคน ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ

 • เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพกำลังคน ให้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 • เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพกำลังคน สู่ความเป็นเลิศด้านการการพัฒนาศักยภาพกำลังคน

 • เพื่อส่งเสริม/พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรการพัฒนาศักยภาพกำลังคน ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยในรูปแบบเครือข่ายหุ้นส่วน (Partner)

ทรัพยากร Resource

3

ทรัพยากร

คน คือ ทรัพยากรมนุษย์หรือกำลังคน ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์ริเริ่มก่อตั้งสถาบันเป็นผู้ที่กำหนด ทิศทางโดยการวางแผนการทำงานให้กับของสถาบันและการตัดสินใจตลอดจนวิธีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถาบัน 

ซึ่งกำหนดเป็นผู้บริหาร หัวหน้าหน่วย และพนักงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะผู้วิจัย

พื้นหลังคณะผู้วิจัย-01.png

อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ

ดร.ดำรัส อ่อนเฉวียง

พื้นหลังคณะผู้วิจัย-01.png

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ บัวเผื่อน

อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พื้นหลังคณะผู้วิจัย-01.png

อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.ภูเบศ เลื่อมใส

ดร.สุขมิตร กอมณี

อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อ.สุขมิตร.png

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.อรอุษา พิมพ์สวัสดิ์

อ.ตัวแทน.png
พื้นหลังคณะผู้วิจัย-01.png
อ.ดำรัส.png

อ.บุษบง แซ่จิว

อาจารย์ประจำสถาบันภาษา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อ.ตัวแทน.png
พื้นหลังคณะผู้วิจัย-01.png

นายจักรวาล เหมหงษา

ผู้ช่วยนักวิจัย

อ.ตัวแทน.png

ผู้ช่วยนักวิจัย

นายวัชสิทธิ์ ผลถาวรสุข

อ.ตัวแทน.png

ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาววินิตา แก้วคำ

อ.ตัวแทน.png

4

โครงสร้าง

โครงสร้าง Structure

หน่วยพัฒนากำลังคน.jpg

กระบวนการ (Process)

5

กระบวนการ

กระบวนการ : วิธีการดำเนินงานตามแผนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักของสถาบัน

สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังกำหนดกระบวนการ PODCC โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

          1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การกำหนดแนวทางของการดำเนินการไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ทรัพยากร และระยะเวลาการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายและนโยบายที่วางไว้

          2) การจัดองค์การและการจัดคนเข้าทำงาน (Organizing and staffing) หมายถึง การจำแนกงาน  การจัดกลุ่มงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบการมอบหมายงานและการกำหนดผู้รับผิดชอบ

          3) การอำนวยการและการสั่งการ (Directing) หมายถึง การส่งเสริม สนับสนุน แนะนำนิเทศ ประสานงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          4) การควบคุม (Controlling) หมายถึง การกำกับ ติดตามตรวจสอบการทำงาน และการดำเนินการแกไข เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

          5) การประสานงาน (Coordinating/Cross-functional team) หมายถึง การร่วมใจ ร่วมมือ ร่วมแรง ในการปฏิบัติหน้าที่การงานของบุคลากรในองค์การตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในการร่วมกัน ทำงานให้สอดคล้องกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงานที่วางไว้

6

การประเมินปรับปรุง (Evaluation and Improvement)

ประเมินปรับปรุง

   การประเมินปรับปรุง (Evaluation and Improvement) มีวัตถุประสงค์เพื่อการทบทวนระบบการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาศักยภาพทั้งหมด เพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในวงรอบถัดไป

กระบวนการการประเมินปรับปรุง (Evaluation and Improvement) มีดังต่อไปนี้

          1. ขั้นกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective) การกำหนดเป้าประสงค์ กำหนดทิศทาง ทิศทาง และค่าเป้าหมายเพื่อเป็นจุดสำคัญเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนที่ชัดเจนของแผนงานและสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนกำลัง ดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

           2. ขั้นวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Result analysis) การใช้ข้อมูลจากการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนมา ทบทวนระบบการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาศักยภาพทั้งหมด เพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค

           3. ขั้นเปรียบเทียบเพื่อหาช่องว่าง (Gap) การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคน กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

           4. การประเมินเพื่อปรับปรุง (Evaluation for Improvement) การนำผลการการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคน กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน มากำหนดแนวทางปรับปรุง

           5. การกำหนดยุทธศาสตร์ (Strategic) การนำผลการดำเนินงาน แนวทางปรับปรุงการดำเนินงาน และบริบทของสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มากำหนดทิศทาง แนวทาง และวิธีการดำเนินการของสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนในวงรอบถัดไป

bottom of page