top of page

   สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคน เป็นหน่วยงานอิสระ โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อทำการศึกษา วิจัย ด้านการพัฒนาศักยภาพกำลังคน มีลักษณะ 2 ลักษณะ คือ

   1) เป็นสถาบันจัดตั้ง มีศูนย์ประสานงานโครงการ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   2) เป็นสำนักงานเสมือนจริง เข้าถึงได้จาก https://www.iipmeecofficial.com/

มี 6 องค์ประกอบสำคัญดังภาพ

ปรัชญา Philosophy

eec_iipm.jpg

พัฒนาคน

พัฒนางาน

พัฒนา EEC

ฝูงชนกำเนิดคล้าย  คลึงกัน

ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ  แผกบ้าง

ความรู้อาจเรียนทัน  กันหมด

ยกแต่ชั่วดีกระด้าง  ห่อนแก้ฤาไหว

กระบวนการที่มุ่งเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง วิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดอาชีพเกิดรายได้

การพัฒนากำลังคนไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดำรงชีวิตสามารถอยู่กับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข

และมีคุณภาพในการที่จะพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น และประเทศต่อไป

เป้าหมาย Goals

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภาษาไทย     : “เป็นสถาบันหลักนำภูมิปัญญาสากลเพื่อเพิ่มศักยภาพของกำลังคน”
ภาษาอังกฤษ : “Wisdom of Universal for increase the Potential of the manpower ”

   สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคน เป็นชุมชนการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพกำลังคนทุกมิติด้วยองค์ความรู้สากล

ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

คำอธิบาย

พันธกิจ (Mission)

 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพกำลังคนให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ

 • ให้บริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาทางวิชาการและเทคนิคเพื่อการพัฒนาศักยภาพกำลังคน

 • ขยายโอกาสการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพกำลังคนให้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 • วิจัยและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสู่ความเป็นเลิศด้านการการพัฒนาศักยภาพกำลังคน

 • ส่งเสริม/พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรการพัฒนาศักยภาพกำลังคน ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบเครือข่ายหุ้นส่วน (Partner)

วัตถุประสงค์ (Objective)

 • เพื่อเป็นศูนย์การพัฒนาศักยภาพกำลังคนให้แก่กำลังคนทุกมิติ ทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ

 • เพื่อเป็นศูนย์รวมโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพกำลังคน ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม
  และความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 • เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพกำลังคน ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ

 • เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพกำลังคน ให้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 • เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพกำลังคน สู่ความเป็นเลิศด้านการการพัฒนาศักยภาพกำลังคน

 • เพื่อส่งเสริม/พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรการพัฒนาศักยภาพกำลังคน ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยในรูปแบบเครือข่ายหุ้นส่วน (Partner)

บุคลากร

   คน คือ ทรัพยากรมนุษย์หรือกำลังคน ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์ริเริ่มก่อตั้งสถาบันเป็นผู้ที่กำหนด ทิศทางโดยการวางแผนการทำงานให้กับของสถาบันและการตัดสินใจตลอดจนวิธีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถาบัน ซึ่งกำหนดเป็นผู้บริหาร หัวหน้าหน่วย และพนักงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะผู้วิจัย

อ.ดำรัส.png

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรัส อ่อนเฉวียง

อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ บัวเผื่อน

อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.ภูเบศ เลื่อมใส

อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขมิตร กอมณี

อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อ.สุขมิตร.png
อ.ตัวแทน.png

ดร.อรอุษา พิมพ์สวัสดิ์

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อ.บุษบง แซ่จิว

อาจารย์ประจำสถาบันภาษา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อ.ตัวแทน.png
อ.ตัวแทน.png

นายวัชสิทธิ์ ผลถาวรสุข

ผู้ช่วยนักวิจัย

นายจักรวาล เหมหงษา

ผู้ช่วยนักวิจัย

อ.ตัวแทน.png
อ.ตัวแทน.png

นางสาววินิตา แก้วคำ

ผู้ช่วยนักวิจัย

bottom of page