top of page

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพกำลังคน

215632943_903514113571492_8545498472027885813_n.png

สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคน
ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา
(ปรับปรุงจาก วิชัย วงษ์ใหญ่. 2554: 50)

หลักสูตร ประจำปี 2564

bottom of page