หน่วยประสานงาน

วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

“การพัฒนากำลังคนหรือการศึกษาถือเป็นปัจจัยสำคัญ

ที่อารยประเทศใช้เป็นนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศ”