ภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

บรรยากาศกิจกรรม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 IIPM online official