top of page

คลังความรู้

ชีวิตการทำงานแบบดิจิตอล

บทความวิิจัย

01-04/2566

การพัฒนาต้นแบบสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนรองรับการเติบโต ของอุตสาหกรรมในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

โดย

ดำรัส อ่อนเฉวียง

แผนภูมิทางการเงิน

บทความวิิจัย

09-12/2565

การศึกษาสภาวะความต้องการการจัดการเรียนการสอนแบบเปิด (MOOCs) สำหรับ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

โดย

ดำรัส อ่อนเฉวียง
ดวงพร  ธรรมะ
ศรินนา ศิริมาตย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทความวิิชาการ

07-12/2565

ทักษะการปฏิสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารและการเรียนการสอนออนไลน์

โดย

ดำรัส อ่อนเฉวียง
ศรินนา ศิริมาตย์

21404.jpg

บทความวิิชาการ

12/07/64

การเพิ่มศักยภาพของกำลังคน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โดย

ดำรัส อ่อนเฉวียง

1911.i101.029_big data analysis isometric [Converted]-01.png

บทความวิิชาการ

09/08/64

ข้อมูลมหัตกับการพัฒนาศักยภาพกำลังคน

Bigdata and the development of manpower potential

โดย

ดำรัส  อ่อนเฉวียง

ดวงพร  ธรรมะ

18771.jpg

บทความวิิชาการ

10/08/64

สถาบันพัฒนาศักยภาพของกำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

Institute for Increase the Potential of the Manpower in the Eastern Economic Corridor

โดย

ดำรัส  อ่อนเฉวียง

bottom of page