ภาพการฝึกอบรม "มองตน เปลี่ยนแปลงตน ค้น Soft skill"

บรรยากาศกิจกรรม ฝึกอบรม soft skill IIPM online official