top of page

หน่วยประสานงาน

   หน่วยประสานงานเป็นส่วนหน้าของสถาบันมีบทบาทรับข้อมูล และสื่อสารกับกำลังคน ผู้ประกอบการและผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 3 ช่องทางดังนี้
   1) วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
   ๒) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑
   ๓ ) facebook fanpage Iipmeec 
   ๔) Line OPENCHAT IIPMEEC
 

วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

“การพัฒนากำลังคนหรือการศึกษาถือเป็นปัจจัยสำคัญ

ที่อารยประเทศใช้เป็นนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศ”

bottom of page